دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   عمیدپور

پست الکترونیکی : m-amidpour@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی شیمی- صنایع غذائی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1380/07/01

مجید عمیدپور

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^