دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
یادداشت

مجید عمیدپور

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^